granit

Granit (Wikipedia) je najčešći tip magmatskih stena koja je zrnaste i homogene teksture. Ova stena se sastoji uglavnom od kvarca, tinjca i feldspata. Povremeno neki pojedinačni kristali (phenocrysts) su veći, u kojem slučaju tekstura je poznaat kao porfirne. Graniti mogu biti ružičaste do sive boje, zavisnoo o njihovoj hemije mineralogije. Po definiciji, granit je eruptivna stena s najmanje 20% kvarca po zapremin. Ponekad se pojavljuju u kružnim depresijama okruženim niz brežuljaka, koje je formirao metamorfni aureole ili hornfels. Granit se obično nalazi u kontinentalnim pločama Zemljine kore i gotovo uvek je masivne, tvrde i teške strukture, i stoga je dobio široku primjenu kao građevinski kamen.Prosečna gustoća granita je između 2,65 i 2,75 g/cm3, njegova čvrstoća obično leži iznad 200 MPa, a njegova viskoznost kod STP je 3-6 • 1019 Pa · s, topi se na temperaturama izmedju 1215 -. 1.260 ° C. Reč "granit" dolazi od latinskog GRANUM, zrna, u odnosu na grube zrnate strukture takve kristalne stene.

Vidi sve

mermer

Mermer (latinski iz grčkog) je stena nastala metamorfozom karbonatnih prolita (sedimentnih stena vapnenaca i dolomita) pri uvetima povišene temperature i litostatskog pritiska. mermer je zrnaste (granoblastične) strukture i homogene teksture, sadrži kalcit i/ili dolomit, a od primarnih nečistoća u sedimentu nastaju metamorfni minerali (fosferit, pirokseni, tinjci). Škriljavi varijaritet mermera bogat filosilikatima naziva se cipolin. Mermer se koristi u kiparstvu i graditeljstvu, lako se reže, obrađuje i polira. U likovnoj umetnosti je cenjen zbog svoje mlečne boje, poluprozirnosti i toploti koja podsjeća na ljudski dodir. U antici najznačajnije građevine i skulpture nastale su od čuvenog mermera sa ostrvaa Para (grčki: Parosa) i brda Pentelikona. U Italiji je cenjen mermer iz Carrare od kojeg je izrađen i Michelangelov David. Brački mramor (pučiški kamenolom) je cenjen u celome svetu te su mnoge građevine koristile upravo ovaj kamen (od Teodorikovog mauzoleja u Ravenni iz 5. v. do Bele kuće u Washingtonu). Mermer je metamorfna stena, dok je brački mermer samo naziv za rudistni vapnenac. Drugo ime za brački mermer je i "sivac".

Vidi sve